Besturing & Organisatie

Op deze pagina lees je hoe WoonGoed 2-Duizend wordt bestuurd en welke reglementen er gelden waar wij ons aan dienen te houden.

WoonGoed 2-Duizend is een onderneming met maatschappelijke doelstellingen. Wij moeten om die reden ook goed maatschappelijk ondernemerschap laten zien. Daarom geldt voor ons een Governancecode die ontwikkeld is door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. In deze Governancecode zijn normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd.

Daarnaast houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook heeft zij een adviserende rol. In het reglement Raad van Commissarissen staat de werkwijze en de benoeming van de leden beschreven. Via deze pagina kunt u ook de profielschets en het rooster van aftreden en nevenfuncties van de RvC-leden inzien.

Integriteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer en betrouwbaar te werk gaan. Daarom hanteren wij een integriteitscode. Van onze partners en belanghouders verwachten we ook dat ze zich aan deze code houden. Deze code volgt uit de Governancecode.

Jaarstukken

Om transparantie te garanderen publiceren wij ook ons jaarverslag waarin ook onze jaarrekening opgenomen is. 

Via onderstaande links kunt u ook de oudere jaarverslagen inzien:

Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand

Medewerkers die een misstand vermoeden kunnen deze anoniem melden via de Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand. Bepalingen over de rechtspositie van de medewerkers hierin zijn opgenomen in deze regeling. Ook deze code volgt uit de Governance Code.

Visitatie

Elke vier jaar wordt er een visitatie uitgevoerd bij onze organisatie. Op deze wijze worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld. Op deze manier leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden en leren we bij over de zaken die beter kunnen.

Visitatie 2015

In 2015 is WoonGoed 2-Duizend voor de tweede keer gevisiteerd. Onafhankelijk bureau Procorp beoordeelde ons op de volgende onderdelen:

 • Presteren naar opgaven en ambities - Doen we wat we beloven?
 • Presteren volgens belanghebbenden - Maken we waar wat belanghebbenden van ons verwachten?
 • Presteren naar vermogen - Kunnen we het betalen?
 • Governance - Is goed maatschappelijk presteren geborgd?

De visitatie vond plaats over een roerige periode, bewogen voor wat betreft de situatie binnen de sector, als ook voor WoonGoed 2-Duizend zelf. In de visitatieperiode heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en in dezelfde periode is ook de gehele raad van commissarissen vernieuwd.

WoonGoed 2-Duizend heeft met waardering kennis genomen van de bevindingen van de visitatiecommissie. Het algemene beeld dat uit het rapport naar voren komt is herkenbaar. We herkennen ons in de aandachts- en verbeterpunten en zijn er direct mee aan de slag gegaan.

Beloningsbeleid bestuurder en RvC

De bezoldiging van de beloning voor topfunctionarissen is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.
Het toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie wordt berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. De maximale hoogte van de bezoldiging van een topfunctionaris is afgeleid aan de hand van tweetal criteria: het aantal verhuureenheden (VHE) dat de toegelaten instelling op de peildatum in eigendom of beheer heeft en het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin de toegelaten instelling op de peildatum minimaal 20% van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft.

 • Volgens bovenstaande criteria worden de topfunctionarissen binnen Stichting WoonGoed 2-Duizend ingedeeld in klasse F. Lees het bezoldigingsbeleid van de bestuurder.
 • Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen. Hiervoor geldt de Beroepsregel Honorering Commissarissen. De bezoldigingsmaxima in deze regel liggen lager dan in de WNT. Er is daarbij geen sprake van optierechten of een afvloeiingsregeling. Voor de precieze bezoldiging per jaar verwijzen we naar de jaarverslagen.
 • De salarissen van de medewerkers zijn conform de CAO Woondiensten en de daarin genoemde functieclassificatiemethode.

Prestatiecriteria bestuurder

 • koers uitzetten (visie)
 • verbinden van stakeholders (netwerken, beïnvloeden, samenwerken)
 • realiseren strategische agenda (prestatiegericht, besluitvaardigheid, betrouwbaarheid)
 • mobiliseren van de eigen organisatie (leiderschap, inspireren en verbinden)