Besturing & Organisatie

Op deze pagina lees je hoe WoonGoed 2-Duizend wordt bestuurd en welke reglementen er gelden waar wij ons aan dienen te houden.

WoonGoed 2-Duizend is een onderneming met maatschappelijke doelstellingen. Wij moeten om die reden ook goed maatschappelijk ondernemerschap laten zien. Daarom geldt voor ons een Governancecode die ontwikkeld is door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. In deze "Governancecode" zijn normen voor goed bestuur en toezicht, trasparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd.

Daarnaast houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook heeft zij een adviserende rol. In het reglement Raad van Commissarissen staat de werkwijze en de benoeming van de leden beschreven. Via deze pagina kunt u ook het rooster van aftreden van de RvC-leden inzien.

Integriteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer en betrouwbaar te werk gaan. Daarom hanteren wij een integriteitscode. Van onze partners en belanghouders verwachten we ook dat ze zich aan deze code houden. Deze code volgt uit de Governancecode.

Jaarstukken

Om transparantie te garanderen publiceren wij ook ons jaarverslag waarin ook onze jaarrekening opgenomen is. Daarnaast tonen wij graag de kern van wat wij doen in dit overzicht!

Via onderstaande links kunt u ook de oudere jaarverslagen inzien:
Jaarverslag 2010                                    Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2011                                    Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2012                                    Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2013

Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand

Medewerkers die een misstand vermoeden kunnen deze anoniem melden via de Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand. Bepalingen over de rechtspositie van de medewerkers hierin zijn opgenomen in deze regeling. Ook deze code volgt uit de Governance Code.

Visitatie

Elke vier jaar wordt er een visitatie uitgevoerd bij onze organisatie. Op deze wijze worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld. Op deze manier leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden en leren we bij over de zaken die beter kunnen.

Visitatie 2015

In 2015 is WoonGoed 2-Duizend voor de tweede keer gevisiteerd. Onafhankelijk bureau Procorp beoordeelde ons op de volgende onderdelen:

  • Presteren naar opgaven en ambities - Doen we wat we beloven?
  • Presteren volgens belanghebbenden - Maken we waar wat belanghebbenden van ons verwachten?
  • Presteren naar vermogen - Kunnen we het betalen?
  • Governance - Is goed maatschappelijk presteren geborgd?

De visitatie vond plaats over een roerige periode, bewogen voor wat betreft de situatie binnen de sector, als ook voor WoonGoed 2-Duizend zelf. In de visitatieperiode heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en in dezelfde periode is ook de gehele raad van commissarissen vernieuwd.

WoonGoed 2-Duizend heeft met waardering kennis genomen van de bevindingen van de visitatiecommissie. Het algemene beeld dat uit het rapport naar voren komt is herkenbaar. We herkennen ons in de aandachts- en verbeterpunten en zijn er direct mee aan de slag gegaan.

Beloningsbeleid bestuurder en RvC

De bezoldiging van de beloning voor topfunctionarissen is conform het jaarrekeningrecht. Dit omvat de volgende zaken:

  • Periodiek bepaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden);
  • Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubilieumuitkeringen);
  • Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting WoonGoed 2-Duizend van toepassing zijnde regelgeving rekening houdende met het WNT-maximum voor woningcorporaties. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting WoonGoed 2-Duizend is € 151.000 (2016: € 150.000).

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen. Dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. De maximale hoogte van de bezoldiging van een topfunctionaris is afgeleid aan de hand van tweetal criteria: het aantal verhuureenheden (VHE) dat de toegelaten instelling op de peildatum in eigendom of beheer heeft en het aantal inwoners van de grootste gemeente waarin e en toegelaten instelling op de peildatum minimaal 20% van haar verhuureenheden in eigendom of beheer heeft. Het aantal VHE van WoonGoed 2-Duizend bevindt zich op de peildatum tussen de 5.001 en 10.000 eenheden. 20% van deze VHE valt binnen de gemeente Beesel. Het inwonersaantal van de gemeente Beesel bedraagt tussen de 8.001 en de 14.000 inwoners.

Volgens bovenstaande criteria worden de topfunctionarissen binnen Stichting WoonGoed 2-Duizend ingedeeld in klasse F. Het maximum bedrag behorend bij deze klasse bedraagt € 151.000.

De salarissen van de medewerkers is conform de CAO Woondiensten en de daarin genoemde functieclassificatiemethode.