Goedkeuring Herstelplan

18 april 2018

Goedkeuring Herstelplan WoonGoed 2-Duizend

Een bericht van onze Raad van Commissarissen:

Eerder berichtten wij dat wij, de Raad van Commissarissen (RvC) van WoonGoed 2-Duizend, op aanwijzing van de externe toezichthouders Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een organisatieonderzoek hebben laten doen naar het functioneren van onze organisatie.


Het door het organisatiebureau BMC uitgevoerde onderzoek wees uit dat op een breed front verbetering noodzakelijk is.


Voor de AW waren de uitkomsten van het organisatieonderzoek aanleiding WoonGoed 2-Duizend onder “Verscherpt Toezicht” te plaatsen. WoonGoed 2-Duizend was eind 2016 al door het WSW onder zogenoemd “Bijzonder Beheer” geplaatst, waardoor het aangaan van investeringen en de financiering daarvan onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring. Waar WSW vooral let op de financiële risico’s bij woningcorporaties, legt de AW in haar toezicht haar focus op de governance-aspecten binnen woningcorporaties.


Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de AW de RvC opdracht gegeven medio april 2018 met een Herstelplan te komen.
Het door de RvC opgestelde Herstelplan spitst zich toe op de volgende onderwerpen:


1. Aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen in de topstructuur van het management;
2. Aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen binnen het interne toezicht;
3. Borgen dat de kwaliteit van het primaire proces wordt versterkt naar een acceptabel niveau;
4. Maatregelen die leiden tot herstel van het vertrouwen in de organisatie van het personeel;
5. Het ontwikkelen van een collectieve en gedeelde ambitie;
6. Het revitaliseren van de OR.


De door de RvC geformuleerde oplossingsscenario’s betreffen:

  • primair: vóór de zomerperiode van dit jaar vaststellen of door middel van een reorganisatie op eigen kracht de volkshuisvestelijke opdracht in het werkgebied van WoonGoed 2-Duizend weer adequaat op orde is te krijgen;
  • secundair: indien blijkt dat de primaire optie geen of onvoldoende perspectief oplevert, opvolgend onderzoek doen of een samenwerking of fusie met een grote zusterorganisatie in hetzelfde werkgebied tot een beter resultaat zou kunnen leiden.

Op basis van de uitkomsten van deze nadere verkenning zal op een van deze twee scenario’s door worden gebouwd met de ambitie om medio 2019 de zaken weer zodanig op orde te hebben dat het “verscherpt toezicht” van de AW en het “bijzonder beheer” van de WSW opgeheven worden.


We zijn verheugd te kunnen melden dat de externe toezichthouders AW en WSW hun goedkeuring gehecht hebben aan het door de RvC van WoonGoed 2-Duizend voorgelegde Herstelplan.


Voor de uitvoering van het Herstelplan is de heer Ton Mans, voormalig bestuurder van ZOwonen te Sittard, door de RvC aangesteld als waarnemer. Hij zal deze bestuurlijke taakopdracht op zich nemen ter vervanging van de huidige bestuurder José Wiebes, die wegens langer durend ziekteverlof is uitgevallen.

Na de intensieve periode, waarin de RvC zich gebogen heeft over de scenario’s
voor het Herstelplan en geslaagd is in het aantrekken van een ervaren waarnemend
bestuurder, heeft Ria Oomen het een geschikt moment geacht haar voorzitterschap over te dragen aan Giel Dijk. Ria Oomen maakte zes jaar deel uit van de RvC. Giel Dijk is sinds 1 januari 2018 als lid van de RvC bij WoonGoed 2-Duizend aangetreden en heeft ruime ervaring als toezichthouder o.a. bij woningcorporaties.


De RvC en de nieuwe (waarnemend) bestuurder zullen op korte termijn samen met de belanghebbenden bespreken hoe het door de externe toezichthouders goedgekeurde Herstelplan gerealiseerd kan gaan worden. Samen met de medewerkers van WoonGoed 2-Duizend en de betrokken externe partijen zoals de Huurdersbelangenvereniging en gemeentes, zullen we werken aan een betere toekomst waarin we ons op een professionele manier bezighouden met onze volkshuisvestelijke opgave.