Hestelplan op schema!

28 februari 2019

Op 25 januari en 1 februari 2019 is door Aw en WSW een Governance Audit uitgevoerd waarbij diverse geledingen ondervraagd zijn om te kunnen vaststellen of het Herstelplan succesvol wordt uitgevoerd en leidt tot herstel van vertrouwen. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, de OR, het MT, de concern-controller, de directeur-bestuurder, de RvC, drie kerngemeenten en de HBV (Huuders belangen Vereniging) BRES.

Algemene conclusie van beide toezichthouders is dat Woongoed 2-Duizend tot op heden op adequate wijze invulling heeft gegeven aan de uitvoering en realisatie van het herstelplan. In een recente brief van de toezichthouders is daarover het volgende opgenomen: De samenwerking binnen de organisatie is duidelijk verbeterd en er is momenteel geen sprake meer van een angstcultuur. Op basis van deze conclusie kan verder vorm worden gegeven aan de doorstart van de organisatie en is een fusie met een grotere woningcorporatie niet langer meer opportuun. Conform het herstelplan is het streven om uiterlijk per 1 juli 2019 het herstel te hebben afgerond. Op basis van onze bevindingen in de governance audit is dit streven nog steeds realistisch. Op dit moment word het management team, bestuur en onafhankelijk controller op interim basis ingevuld. Er is een planning gemaakt om deze posities permanent in te vullen. De komende maanden zal de Aw monitoren of de algemene lijn van herstel, en specifiek de werving en selectie van MT en bestuur, wordt gerealiseerd. In mei wordt een toezichtgesprek geagendeerd om de verdere voortgang te bespreken.